TRÀMITS I SERVEIS PER A  EMPRESES


Registres de la propietat i mercantils

  • Nota de localització de Propietat 
  • Nota simple en Registre de la Propietat 
  • Certificació literal de l’Registre de la Propietat 
  • Inscripció en Registre de la Propietat 
  • Inscripció en Registre Mercantil
  • Certificació de denominació social 
  • Renovació denominació social
  • Certificació literal de l’Registre Mercantil 
  • Nota simple de Balanços i Dipòsits de Comptes 

Vehicles

  • Informe de càrregues de el vehicle 
  • Transferència de vehicle
  • Matriculació de vehicle
  • Baixa temporal de vehicles 
   Impostos
  • I.V.A. – Declaració trimestral
  • I.V.A. – Declaració mensual
  • I.V.A. – Declaració anual
  • I.R.P.F. – Pagament fraccionat – Declaració trimestral (model. 130, 131 ..) 
  • I.R.P.F. – Declaració trimestral de retencions i ingressos a compte (model. 111) 
  • I.R.P.F. – Declaració mensual de retencions i ingressos a compte (model. 111) 
  • I.R.P.F. – Declaració anual de retencions i ingressos a compte (model. 190) 
  • Declaració trimestral de retencions d’arrendaments urbans (model. 115) (presentar)
  • Declaració mensual de retencions d’arrendaments urbans (model. 115) (presentar)
  • Declaració anual de retencions d’arrendaments urbans (model. 180)
  • Declaració de l’Impost de Societats
  • Impost de matriculació
  • Ajornament / Fraccionament davant l’Agència tributària 

Seguretat Social, Treball

   • Treball i Prestacions
   • Nòmines i Assegurances socials (calcular)
   • Obertura de centre de treball (sol·licitar)
   • Inscripció d’empresa en la Seguretat Social (sol·licitar)
   • Inscripció en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (sol·licitar)
   • Nòmines (calcular)
   • Certificat d’estar a l’Corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (sol·licitar)

Certificats

   • Nota de localització de Propietat
   • nota simple en Registre de la Propietat (sol·licitar)
   • Certificació literal de l’Registre de la Propietat (sol·licitar)
   • Inscripció en Registre de la Propietat (sol·licitar)
   • Inscripció en Registre Mercantil (sol·licitar)
   • Certificació de denominació social (sol·licitar)
   • Renovació denominació social (sol·licitar)
   • Certificació literal de l’Registre Mercantil (sol·licitar)
   • Nota simple de Balanços i Dipòsits de Comptes (sol·licitar)
   • Certificat d’estar a l’Corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda (sol·licitar)

Fiscal

   • I.V.A. – Declaració trimestral (calcular)
   • I.V.A. – Declaració trimestral (presentar)
   • I.V.A. – Declaració mensual (calcular)
   • I.V.A. – Declaració mensual (presentar)
   • I.V.A. – Declaració anual (calcular)
   • I.V.A. – Declaració anual (presentar)
   • I.R.P.F. – Pagament fraccionat – Declaració trimestral (model. 130, 131 ..) (calcular)
   • I.R.P.F. – Pagament fraccionat – Declaració trimestral (model. 130, 131 ..) (presentar)
   • I.R.P.F. – Declaració trimestral de retencions i ingressos a compte (model. 111) (calcular)
   • I.R.P.F. – Declaració trimestral de retencions i ingressos a compte (model. 111) (presentar)
   • I.R.P.F. – Declaració mensual de retencions i ingressos a compte (model. 111) (calcular)
   • I.R.P.F. – Declaració mensual de retencions i ingressos a compte (model. 111) (presentar)
   • I.R.P.F. – Declaració anual de retencions i ingressos a compte (model. 190) (calcular)
   • I.R.P.F. – Declaració anual de retencions i ingressos a compte (model. 190) (presentar)
   • Declaració trimestral de retencions d’arrendaments urbans (model. 115) (calcular)
   • Declaració trimestral de retencions d’arrendaments urbans (model. 115) (presentar)
   • Declaració mensual de retencions d’arrendaments urbans (model. 115) (calcular)
   • Declaració mensual de retencions d’arrendaments urbans (model. 115) (presentar)
   • Declaració anual de retencions d’arrendaments urbans (model. 180) (calcular)
   • Declaració anual de retencions d’arrendaments urbans (model. 180) (presentar)
   • Declaració de l’Impost de Societats (calcular)
   • Declaració de l’Impost de Societats (presentar)
   • Informe, estudi i anàlisi comparativa de el cost fiscal
   • Alta, baixa o variació en el cens d’Hisenda (empreses)

Laboral

  • Nòmines i Assegurances socials (calcular)
  • Obertura de centre de treball (sol·licitar)
  • Inscripció d’empresa en la Seguretat Social (sol·licitar)
  • Nòmines (calcular)
  • Certificat d’estar a l’Corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda (sol·licitar)
  • Informe, estudi i anàlisi comparativa de el cost laboral

Ajuntaments

  • Llicència d’activitat (sol·licitar)
  • Llicència d’obres (sol·licitar)